Haaga-Helia Balti OÜ privaatsuspoliitika

Haaga-Helia Balti OÜ privaatsuspoliitika

Haaga-Helia Balti OÜ (HHB OÜ, reg 14382028) eesmärk on olla isikuandmete töötlemisel oma klientidele usaldusväärne ja nende õigusi austav partner. HHB OÜ ametlik koduleht asub aadressil www.haaga-helia.ee

HHB OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, säilitamist ja edastamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadusega.

 

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on kliendi, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida kogume ja töötleme üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogume järgmisi andmeid:

  • kliendi ees- ja perekonnanimi;
  • kliendi isikukood;
  • kliendi kontaktandmed (nimi, töökoht, ametikoht, aadress, postindeks, e-posti aadress, telefoninumber ja teised kontakteerumiseks kliendiga vajalikud andmed)

Ülaltoodud andmeid kogub ja kasutab HHB OÜ selleks, et täita nii üldistest õigusaktidest tulenevaid kohustusi kui ka selleks, et täita kliendi ja HHB OÜ vahel sõlmitavat lepingut (näiteks koolitusega seotud organisatoorse info ja koolitusmaterjalide edastamiseks, osalemise kohta kinnituse küsimiseks, arvete saatmiseks, tagasiside küsimiseks ja kõikvõimalike logistiliste täpsustuste tegemiseks).

Tulenevalt maksuseadustest vajab HHB OÜ kliendi nime ja aadressi arve koostamiseks.

Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevalt peab koolituskeskus väljastama koolitusel osalenutele tõendeid ja tunnistusi, millele tuleb märkida veel lisaks ka koolitusel osalenud isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood.

Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud ka võimalike vaidluste ja kaebuste lahendamisel (näiteks maksekäsu kiirmenetluse algatamine).

Klientide kontaktandmeid kasutab Haaga-Helia Balti OÜ vajadusel ka turunduslikel eesmärkidel (nt koolitusfirma poolsed reklaamkirjad järgnevate koolituste kohta, valdkonda puudutavad uudised ning uudiskirjad jms) edastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui klient on andnud meile selleks nõusoleku.

Kliendil on võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta mispeale koolituskeskus enam omapoolseid pakkumisi ei saada.

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie koduleheküljel www.haaga-helia.ee. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised kodulehe, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 

Isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente oma tooteuudistest, kampaaniatest ja klienti huvitavatest tulevastest sündmustest. Kliendid, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi, saavad ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab meile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on sisu toimetamine, avalikkuse informeerimine, logistikateenuse tõlketeenuse või printimisteenuse osutamine.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtub HHB OÜ põhimõttest, et andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid koguti, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik (nt. raamatupidamise seadus)

Oluline on välja tuua, et enamus koolituskeskuse poolt kogutavad isikuandmed on seotud sellega, kellele ja kuidas me oleme teenust pakkunud, seega võivad need andmed omada tähendust ka võimalikes hilisemates vaidlustes. Eeltoodust johtuvalt lähtume andmete säilitustähtaja määramisel maksimaalsetest aegumistähtaegadest, mis on nõuete esitamiseks seadusega ette nähtud, st 10 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

 

Isikuandmete kaitse

HHB OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) enda klientide isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et tema andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume meile sellest koheselt teatada.  Sedasi saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kontakteerudes HHB OÜ-ga meili teel ain.hinsberg@haaga-helia.ee võite teostada oma õigusi järgnevalt:

  • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda oma isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Vältimaks kliendi isikuandmete ja õiguste väärkasutamist on kliendipoolseid taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav st digitaalselt allkirjastatud või HHB OÜ esinduses isiklikult allkirjastatud. HHB OÜ-l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Kui isikuandmed on kliendi nõudmisel kustutatud, säilitab HHB OÜ ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatut huve, teostades tõrkeotsingut või jõustada mis tahes kokkulepet, mille klient on HHB OÜ-ga sõlminud.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Asudes kasutama HHB OÜ kodulehte www.haaga-helia.ee olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. HHB OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi, teavitades sellest kõiki oma kliente. Samas teeb HHB OÜ endast parima, et hoida privaatsuspoliitika ajakohasena ja kättesaadavana HHB OÜ kodulehel www.haaga-helia.ee

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Haaga-Helia Balti OÜ (HHB OÜ). Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võtke palun ühendust HHB OÜ juhtkonnaga aadressil ain.hinsberg@haaga-helia.fi

Lisaks võib isik alati pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.


Partners