NEW HOSPITALITY INNOVATION SCHOOL

HOSPITALITY INNOVATION SCHOOL

Heal lapsel pikk nimi ehk Nordic School of Hospitality & Innovation – Haaga-Helia, Tallinn

 
Hospitality Innovation School, Nordic School of Hospitality & Innovation – Haaga-Helia, Tallinn ning International Hospitality & Service Excellency
Haaga-Helia on oma aeg-ajalt avalikkuse ette toodud kooliprojektiga jõudnud nii kaugele, et on läbitud järjekordne etapp, mis tähendab, et nüüd enam ideede, plaanide ja juttudega ei ole piirdutud, vaid asi on aetud ametlikuks.
Nimelt asutas Haaga-Helia Rakenduskõrgkool novembris Eestis sihtasutuse nimega Hospitality Innovation School, mis tulevase kooli – Nordic School of Hospitality & Innovation – Haaga-Helia, Tallinn - pidajana andis vastavalt Erakooliseadusele novembri lõpuks Haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) sisse taotluse uue kooli avamiseks, kõrgharidustaseme õppe läbiviimise õiguse saamiseks ja õiguse saamiseks alustada õpe valitud õppekavagrupis vastava uue õppekava – Rahvusvaheline Külalislahkusmajandus ja Tippteenindus - alusel.
Vastavalt protseduuridele menetleb HTM taotluspaketti detsembri jooksul ja kui kõik peab paikka, siis edastatakse kogu edasine hindamisprotsess Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile (EKKA). EKKA omakorda teeb läbi hindamise ekspertiisiprotseduurid suures joones jaanuari-märtsi jooksul ja annab asja uuesti tagasi HTM-le, kuid sedapuhku juba koos oma eksperthinnanguga.
Ministeeriumist peaks siis asjade soodsa kulgemise korral kõik edasi liikuma koos ministri vastava ettepanekuga Vabariigi Valitsuse töölauale, kus lõplik otsus peaks ka sündima – kõige varem hiliskevadel, kõige hiljem suvel.
Seejärel loetaks ka kool asutatuks ning saaks alustada turunduse ja müügitööga võttes eesmärgiks esimene täies mahus õppeaasta koolis avada jaanuaris 2020. Kõlab ehk kummaliselt harjumuspärase 1. septembri asemel, kuid koolil hakkab olema neid “esimeseid septembreid” igal aastal kaks – üks jaanuaris ja teine meie jaoks tavapärasel ajal.
 
Õppekava
Mis siis taotluse põhipoint on ? Ikka õppekava ”Rahvusvaheline külalislahkusmajandus ja tippteenindus”.
Tegemist on 3,5 aastat ehk 7 semestrit kestva 210 ainepunkti mahus rakenduskõrghariduse õppekavaga, mis on jagatud 15 ainepunkti mahus mooduliteks. 
Kooli õppetöö kandvad jõud on palgatud uude kooli viiest erinevast rahvusvahelisest kõrgkoolist:
• Haaga-Helia Rakenduskõrgkool (Soome)
• Estonian Business School (Eesti)
• Breda Rakenduskõrgkool (Holland) 
• Rahvusvaheline Rakenduskõrgkool Bad Honnef (Saksamaa) 
• Purdue Ülikool (USA)
 
Õppekava läbinud tudeng on omandanud pädevused, mis võimaldavad tal edukalt planeerida ja rakendada loovaid, funktsionaalseid, elluviidavaid ja jätkusuutlikke külalislahkusmajandusega seotud äritegevusi. Tudeng on võimeline hindama antud protsessi konstruktiivselt, ent kriitiliselt, võttes arvesse ka seda, et külalislahkusmajandus on koostööl põhinev majandus- ja ärivaldkond, mille peamiseks väljundiks on kliendi rahulolu. Õppekava läbinu peab olema suuteline suhtlema ja samastuma erineva kultuuritaustaga inimestega ning pöörama tähelepanu nii enda kui teiste kultuurilisele pärandile ja mitmekülgsusele. 
Õppekava läbinud tudeng omab teatavat uudishimu ega karda uusi kogemusi, muutlikke olukordi ning väljakutseid. Ta peab suutma toime tulla pidevalt muutuvas keskkonnas ning olema valmis looma üha uusi võimalusi. Ta on võimeline toime tulema ebakindlate olukordade ja riskidega ning märkab nii enda kui teiste saavutusi. Seetõttu on ta võimeline planeerima edukat karjääri külalislahkusmajanduses, mille esimesed sammud on ta läbinud tänu valdkonnapraktikale, milles liigutakse tegevuste kaudu strateegilise osani.
 
Õppekava läbivaks eesmärgiks on koolitada motiveeritud külalislahkusmajanduse juhte, kes oma nägemuse ülesehitamisel edendavad positiivseid muudatusi. Õppekava annab tudengitele vahendid ja võime panustada 21. sajandi rahvusvahelisse külalislahkusmajandusse.
 
Õppekavas pakutavad professionaalsed arengusuunad hõlmavad kolme peamist valdkonda: 
• Pädevuste arendamine
• Isiklik areng
• Otsuste langetamine
 
Õpingud on liigendatud neljaks fookusvaldkonnaks eesmärgiga arendada valdkonna kompetentside ja teadmiste ning tudengi isikliku õpitee teatavaid tahke: 
• Mina, 
• Ettevõtlus, 
• Külaline ja Võõrustaja,
• Tulevik. 
Iga mooduli suunaks on kindel fookusvaldkond soorituseesmärkide seadmisel, teroeetiliste teadmiste süvendamisel ja valdkonna koostöövõimalustel.
 
Õppekava põhiväärtused on:
• Loomingulisus
• Püüeldes AHHAA-elamuse poole 
• Kogukonnakoostöö
• Empaatiale toetumine
• Ärikoostöö
 
Kool edendab holistilist pedagoogilist filosoofiat, mille kohaselt loob tudeng ise oma isikliku õpitee, mida toetab rahvusvaheline, valdkondadevaheline külalislahkusmajanduse ja pedagoogika ekspertide meeskond. Kool ja selle personal väärtustab iga tudengit individuaalselt, arvestades nende ainulaadseid oskusi ja isiklikke eesmärke. Lisaks töökusele ja pühendumusele, julgustatakse tudengeid arenema vastavalt oma õpistiilile. Siinkohal on võimalik ka need põimida, sest õppekeskkond toetab individuaalseid saavutusi ja tunnustab alternatiivseid õpistrateegiaid.
 
Õppemoodulite planeerimisel ja esitamisel töötavad õppejõud meeskondades ning protsessi juhib iga õppemooduli eestvedaja. Hindamine põhineb jätkuval edasijõudmisel ning selle peamised printsiibid on sõnastatud iga kursuse detailses rakendusplaanis.
 
Koolil on ka teavitamis- ja nõustamisjuhised, mida on kirjeldatud eraldi Õppekorralduseeskirjas. 
Kogu personal panustab peamisse eesmärki, milleks on toetada õppijaid nii indiviidide kui meeskonnaliikmetena.
 
Kogu õppetegevus on mitmetahuline ning hõlmab endas kontaktõpet, juhendatud veebipõhist õpet ja individuaalõpet nii veebis kui veebiväliselt. E-õppes on kasutusel õpikeskkond Moodle, mis pakub mitmeid võimalusi individuaal-, paaris- või meeskonnatööks. Samuti võib kasutada lisarakendusi, kuid seda vaid juhul kui need annavad õppeprogrammile lisaväärtust. Õppijad võivad kasutada õppimist lihtsustavaid rakendusi, kuid need ei tohi olla vastuolus kooli õppereeglitega.
 
Õppekava võimaldab õppemoodulites valdkondadevahelist lähenemist, matkides seeläbi reaalseid kaasusolukordi külalislahkusmajanduses, mis võib tihti olla mitmetahuline ja vajada enam kui ühe teadusharu või teadmusvaldkonna rakendamist.
 
Antud ettevõtlusharu projektid on võimaluse korral integreeritud õppemooduliteks ning kõikide õppejõudude koduriigi akadeemilise personali professionaalne võrgustik toetab ja tõhustab koostööd veelgi. Olenevalt teise osapoole eesmärkidest ja ootustest, võib valdkonnaülesandeid läbi viia nii koostööprojektina väiksemas või suuremas õpirühmas kui ka individuaalprojektidena. Kõiki projekte juhivad ja jälgivad õppejõud. Seda tagamaks nii õppeprotsessi funktsionaalsus kui saavutuste ja tulemuste tase, panustades sellega kooli mainesse.
 
Tööta & õpi on töötamist ja õppimist integreeriv praktikakontseptsioon, mille on loonud ja rakendab Haaga-Helia Rakenduskõrgool. Seda näiteks praktika puhul, kus õppijad saavad rakendada uusi oskusi ja teadmisi, mis on seotud nende poolt läbitud õppemoodulitega. Seetõttu määratletakse kõigi kolme praktika puhul oskused ja valdkonnad, mis võimaldavad teooriat ja praktikat veelgi süvendada. Praktikakohast võib saada ka süvaõppe valdkond, mille eesmärgid määratakse ja räägitakse läbi tööandjaga, kes pühenduvad protsessi läbi kõigi kolme osapoole poolt allkirjastatud kava (õppija, praktika toimumisorganisatsioon, kooli esindaja). See väldib olukorda, kus praktikalepingus on küll palju ülesandeid, kuid õpieesmärgid puuduvad. Allpool toodud õppekava ülevaates on ära toodud ka omandatavad oskused.
 
Iga õppeaasta alguses, tutvumisnädalal, tutvustatakse, jagatakse ja analüüsitakse tööta & õpi protsessi saavutusi ja kogemusi. See võimaldab neljamõõtmelist hindamist: tööandja ja õppejõu tagasisidele lisandub ka kaaslaste hinnang ja eneseanalüüs. Protsessist saab justkui jagatud õpikogemus, mis toob õppija jaoks välja parendamist vajavad valdkonnad, olles ideaalseks harjutuseks kohe õppeaasta alguses.
 
 
Ain Hinsberg
Haaga-Helia Balti OÜ juhatuse liige
Hospitality Innovation Kool SA juhatuse liige
Haaga-Helia Rakenduskõrgkooli projektikoordinaator Eestis ja Baltimaades
(artikkel ilmus ajakirjas Reisimaailm, 2018)

Partners